کد خبر: 3229

تاریخ انتشار: 2017/07/11 - 13:22

مهشيد لطيفي نيا

گذري بر دعاوي ايران مبتني بر مطالبه خسارات ناشي از جنگ جهاني دوم با توجه به اشغال نظامي ايران

خبرگزاری آشکار ، با شروع جنگ جهاني دوم در سپتامبر 1939 بسياري از كشورهاي جهان ناخواسته درگير نبردي خانمانسوز شدند. ميلونها نفر در سراسر جهان طي آن جنگيدند

چکیده

خبرگزاری آشکار ، با شروع جنگ جهاني دوم در سپتامبر 1939 بسياري از كشورهاي جهان ناخواسته درگير نبردي خانمانسوز شدند. ميلونها نفر در سراسر جهان طي آن جنگيدند و ميليونها تن غيرنظامي دچار بي‌خانماني، قحطي، فقر و بيماريهاي مختلف گشتند و به دليل ناامني و هرج‌و‌مرج جرایم گوناگون گسترش يافت. با اشغال ايران در شهريور 1320 ايران به‌طور رسمي مورد هجوم نيروهاي نظامي دولت‌هاي متحد و متفق واقع گرديد. به خطوط راه‌آهن كه مورد استفاده طرفين جنگ قرار مي‌گرفت و همچنين راهها و پل‌ها خسارات معتنابهي وارد شد. ديار آذربايجان به دليل قرار داشتن ميان خطوط سرحدي و نيز مجاورت با بنادر و كشتيراني شايد بيشتر از ساير مناطق ايران متحمل آسيب و زيان شد. ناديده گرفته‌شدن اعلان بي‌طرفي ايران در جنگ جهاني به دليل تصور حمايت دولت حاكم وقت ايران از يكي از طرفين جنگ‌، سبب اشغال نظامي ايران توسط متفقين شد. پس از خاتمه جنگ و تأسيس سازمان ملل متحد در موارد متعددي صورت خسارات ناشي از جنگ تهيه شد و از دولت‌هاي محور مطالبه خسارت گرديد.

اين مقاله نخست به شرايط و موقعيت ايران طي جنگ جهاني دوم و مصائب مختلف مردم طي دوران اشغال نظامي مي‌پردازد و پس از بيان گوشه‌اي از خسارات وارده و مشكلات گوناگون ناشي از جنگ به دعاوي طرح‌شده از سوي ايران مبتني بر مطالبه خسارات ناشي از جنگ با توجه به اسناد آرشيو سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران خواهد پرداخت.

واژگان كليدی: جنگ جهاني دوم، اشغال نظامی، دعاوي، خسارات ناشي از جنگ، حقوق بين‌الملل، غرامت

ارسال دیدگاه