کد خبر: 3222

تاریخ انتشار: 2017/07/11 - 13:11

علی کالیراد

فعالیت‌های مطبوعاتی شوروی در آذربایجان

خبرگزاری آشکار،اقدامات فرهنگی به‌ منظور بسترسازی برای جدایی آذربایجان از ایران و با هدف کسب مشروعیت برای برپایی یک نظم جدید سیاسی و اجتماعی صورت می‌گرفت.

چکیده

خبرگزاری آشکار ، به‌رغم دوران کوتاه حکومت فرقۀ دموکرات در آذربایجان، بخش قابل‌توجهی از کوشش‌های مأموران اتحاد شوروی و کارگزاران فرقۀ دموکرات مصروف اقدامات فرهنگی و تبلیغی شد. این اقدامات فرهنگی و تبلیغی که به‌منظور بسترسازی برای جدایی آذربایجان از ایران و با هدف کسب مشروعیت برای برپایی یک نظم جدید سیاسی و اجتماعی صورت می‌گرفت، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های شوروی‌ها داشت. از جملۀ این اقدامات، انتشار جراید و مطبوعات در آذربایجان بود. در فرمان دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست شوروی مورخ 6 ژوئیۀ 1945، دستور انتشار نشریه‌ای مصور در باکو و توزیع آن در ایران داده شد که به نظر می‌رسد انتشار ماهنامۀ مصور آذربایجان به زبان ترکی و با الفبای عربی ـ فارسی در باکو در همان ‌سال، حاصل این فرمان بوده باشد. این نشریه مجموعاً در 17 شماره در سال‌های 1945 و 1946 به چاپ رسید. پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از 13 شمارۀ موجود ماهنامۀ آذربایجان در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، به معرفی و تحلیل محتوای آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها: ماهنامۀ آذربایجان، فرقۀ دموکرات آذربایجان، اتحاد شوروی، نشریات ادواری.

ارسال دیدگاه